การแทรกปุ่มแบบRollover Image

Rollover Image เป็นการสร้างเอฟเฟ็คต์ให้กับรูปภาพคือลักษณะของการสลับรูปภาพ
เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่รูปภาพนั้นๆ จะเปลี่ยนจากรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งทันทีโดยไม่ต้องใช้โค้ด 
Java Script อีกทั้งยังสามารถใช้ Rolloverเป็นจุดเชื่อมโยงได้อีกด้วย แต่ก่อนที่จะแทรก
รูปภาพแบบ Rollover Image นั้นจะต้องมีการเตรียมรูปภาพไว้ รูปและมีขนาดที่เท่ากัน
เพื่อความสวยงามในขณะเปลี่ยนรูปภาพ สำหรับการแทรกรูปภาพแบบ Rollover Image 
มีวิธีการดังนี้

         1. คลิกเมาส์เลือกตำแหน่งที่ต้องการวางรูปภาพ
         2. คลิกเลือกเครื่องมือ Rollover Image ซึ่งอยู่บน Insert bar อยู่ในกลุ่ม
Common 
 จะปรากฏหน้าต่าง Insert Rollover Image ขึ้นมา
         3. ให้ทำการกำหนดตัวเลือกตามที่ต้องการ
         - Image name เป็นการตั้งชื่อให้กับรูปภาพ (ถ้าไม่ตั้งชื่อโปรแกรมจะมีให้แล้ว)
         - Original image กำหนดภาพแรกเป็นภาพแรกเมื่อแสดงผล โดยการกดปุ่ม 
Browse..
         - Rollover image กำหนดภาพที่สองซึ่งเป็นภาพที่แสดงผลเมื่อนำเมาส์ไปชี้
บริเวณรูปภาพ โดยการกดปุ่ม Browse..
         - Preload rollover image เป็นการกำหนดให้รูปภาพที่สองโหลดไว้ล่วงหน้า
 (ควรจะต้องเลือกไว้)
         - Alternate text เป็นการใส่ข้อความอธิบายรูปภาพที่แทรกมา
         - When clicked, Go to URL เป็นการกำหนดจุดเชื่อมโยงให้กับรูปภาพ
(ในกรณีที่ต้องการให้รูปภาพเป็นจุดเชื่อมโยง) ทำโดบคลิกปุ่ม Browse.. 
เลือกเว็บเพจที่ต้องการหรือทำการพิมพ์ URL ที่ต้องการ
          4. เมื่อกำหนดตัวเลือกที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม OK จะได้ผลลัพธ์ดังรูป